Lời Phật Dạy


Kinh Bảy Pháp Dứt Trừ Khổ Đâu và Thực Tập Vô Ngã - Nghe Tụng Kinh Hằng Ngày

Kinh Bảy Pháp Dứt Trừ Khổ Đâu và Thực Tập Vô Ngã - Nghe Tụng Kinh Hằng Ngày

Thể loại: Nghe Kinh Phật
Lượt nghe: 93

ĐỀ XUẤT
Kinh Chuyển Pháp Luân - Kinh Tụng Hàng Ngày

Kinh Chuyển Pháp Luân - Kinh Tụng Hàng Ngày
Thời lượng: 06:17 - Lượt nghe: 145
Kinh Người Áo Trắng - Kinh Tụng Hằng Ngày

Kinh Người Áo Trắng - Kinh Tụng Hằng Ngày
Thời lượng: 12:49 - Lượt nghe: 142
Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật - Kinh Tụng Hằng Ngày

Thi Kệ Cuộc Đời Đức Phật - Kinh Tụng Hằng Ngày
Thời lượng: 31:41 - Lượt nghe: 122

Mô tả

Kinh Bảy Pháp Dứt Trừ Khổ Đâu và Thực Tập Vô Ngã - Nghe Tụng Kinh Hằng Ngày, nghe kinh Phật